HOTEL TOBACO OPUBLIKOWANY NA STRONIE VISUELLE MAGAZINE | 2013